Disclaimer

Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de bezoeker en/of gebruiker zich akkoord met deze ‘disclaimer’ en de daarin genoemde voorwaarden.

Verantwoordelijkheid

Deze internetsite van Blue Bay Curacao wordt aan de bezoekers en gebruikers aangeboden door Blue Bay Curacao en haar dochterondernemingen. De afdeling Communicatie treedt namens de Raad van Bestuur Blue Bay Curacao als beheerder op van deze internetsite.

Aansprakelijkheid
Alle informatie op deze internetsite van Blue Bay Curacao is met zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat informatie niet juist, onvolledig en/of niet actueel meer is. Ook kunnen wij niet uitsluiten dat de site incidenteel inactief of onbereikbaar is, waardoor het bijvoorbeeld tijdelijk niet mogelijk is om online te reserveren. Noch Blue Bay Curacao, noch de afdeling Communicatie, noch de betrokken bedrijfsonderdelen van Blue Bay Curacao zijn hiervoor aansprakelijk te stellen.

Rechten
Bezoekers en/of gebruikers van deze internetsite van Blue Bay Curacao kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op deze internetsite aangeboden informatie. Op alle op deze internetsite aanwezige informatie berust auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders aangegeven, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de teksten, geluiden, afbeeldingen, foto's, merken, logo's en andere materialen eigendom van of gelicencieerd aan Blue Bay Curacao en/of haar dochterondernemingen. Het is niet toegestaan materialen of een gedeelte van materialen van deze internetsite te verveelvoudigen, verkopen, verhuren of op te slaan in gegevensbestanden zonder voorafgaande toestemming van Blue Bay Curacao. Bepaalde hyperlinks op deze internetsite brengen de bezoeker respectievelijk de gebruiker naar sites van derden, waarbij Blue Bay Curacao geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de aldaar aangeboden informatie.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op het gebruik van deze internetsite is het Antilliaanse recht van toepassing. Blue Bay Curacao zal waar mogelijk ‘alternatieve beslechting van geschillen’ toepassen bij geschillen voortvloeiend uit een bezoek of gebruik van deze internetsite. Indien ‘alternatieve beslechting van geschillen’ niet (langer) mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde Antilliaanse rechter.

Privacy
Als aanbieder van deze site registreert Blue Bay verschillende bezoekersgegevens (zoals het IP-adres en de regio waarin de bezoeker zich bevindt) om daar de commerciële activiteiten op af te stemmen. Blue Bay behoudt zich het recht voor om deze gegevens naar eigen inzicht te gebruiken. Dit geldt uiteraard niet voor uw persoonsgegevens: Blue Bay respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat deze vertrouwelijk worden behandeld.


Wijzigingen disclaimer statement 

Blue Bay Curacao behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit disclaimer statement. Het verdient aanbeveling om dit disclaimer statement geregeld te raadplegen.

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam: Blue Bay Golf Resort N.V.
KvK-nummer: 76490
Adres: Landhuis Blauw z/n, Curacao
Telefoon: +5999 868 1755
Fax: +5999 888 2558